Διαμάντια - Βάρος

Διαμάντια - Βάρος

Μονάδα μέτρησης του βάρους ενός  ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ είναι το καράτι [CARAT]
1 CARAT = 0,20 gr
1 CARAT = 100 points
0,50 CARAT = 50 points
0,25 CARAT = 25 points